QPS C-Land logo


✆ 078 617 4713

Algemene voorwaarden & Condities

Artikel 1 Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan of overeenkomsten met QPS C-Land (hierna te noemen "opdrachtnemer" en/of "QPS") zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever (hierna te noemen "opdrachtgever") wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door opdrachtgever slechts een beroep gedaan worden indien en voor zover deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen, Opdrachten en Overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
2.3. opdrachtnemer is slechts gebonden aan deze overeenkomst wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
2.4. Alle krachtens de overeenkomst over te brengen kennisgevingen, aanwijzingen, opdrachten en/of besluiten dienen schriftelijk te geschieden. Indien dit mondeling geschiedt, dienen deze binnen een termijn van 3 dagen schriftelijk bevestigd te worden.

Artikel 3 Prijs, tarieven
3.1 De door opdrachtnemer in zijn aanbieding opgegeven prijzen en/of tarieven zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Indien een overeenkomst op urenbasis wordt gesloten, zal opdrachtnemer wekelijks een schriftelijke urenverantwoording betreffende de verrichte werkzaamheden en de daaraan bestede uren, inclusief evt. extra uren/overuren, ter goedkeuring en accordering aan opdrachtgever voorleggen. De accordering door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat deze urenverantwoording tussen partijen als bindend dient te worden beschouwd. De nacalculatie en de bijbehorende facturering zal op basis van deze getekende urenverantwoordingen geschieden.
3.3 De door opdrachtnemer in zijn aanbieding opgegeven prijzen en/of tarieven zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de aanbieding. Indien de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is opdrachtnemer gerechtigd een dienovereenkomstige tariefverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen. Indien opdrachtnemer extra werkzaamheden, meer uren (inclusief overuren), extra kosten e.d. op verzoek van opdrachtgever verricht, resp. maakt dan overeengekomen, ongeacht of dit uitdrukkelijk vooraf schriftelijk is overeengekomen of niet, is opdrachtnemer gerechtigd daarvoor de kosten, de toeslagen en/of de bij opdrachtnemer geldende (overuren-)tarieven, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Facturering, Betaling en Zekerheid
4.1 De opdrachtnemer zal aan het einde van iedere week de opdrachtgever een factuur doen toekomen, betreffende de verrichte werkzaamheden over die week. De factuur zal alle relevante gegevens vermelden, waaronder het overeengekomen (uur)tarief, de nacalculatie op basis van de door opdrachtgever getekende urenverantwoording en het Order- of Projectnummer.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen dagen na factuurdatum. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
4.3 De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
4.4 Betwisting van een factuur en/of factuurbedragen dient binnen een termijn van 8 dagen na de datum van de factuur door de opdrachtgever schriftelijk gemotiveerd bij opdrachtnemer te worden ingediend. Betwisting door de opdrachtgever schorten overigens de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
4.5 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet of niet tijdig op grond van het voorgaande voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag dat opdrachtgever in verzuim verkeert, is hij aan opdrachtnemer een vertragingsrente per maand, of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, verschuldigd van 1,5 % van het openstaande verschuldigde bedrag.
4.6 Indien de opdrachtgever, na daartoe door opdrachtnemer in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft het verschuldigde te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte geheel, voor rekening van opdrachtgever met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag. Dit voorgaande onverminderd het recht van opdrachtnemer, om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 De uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal geschieden door een daartoe geschikte/ervaren en gekwalificeerde medewerker van de opdrachtnemer.
5.2 De opdrachtnemer zal, indien met opdrachtgever overeengekomen, voor begeleiding en toezicht tijdens de uitvoering een projectleider benoemen.
5.3 De opdrachtgever verschaft aan opdrachtnemer op haar eerste verzoek daartoe gegevens of informatie welke voor de uitvoering van de werkzaamheden naar het oordeel van opdrachtnemer nuttig of wenselijk worden geacht.
5.4 De werkzaamheden zullen worden verricht binnen het bedrijf van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
5.5 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen de bij de opdrachtgever geldende normale werktijden worden aangehouden, tenzij anders is overeengekomen.
5.6 De medewerker van opdrachtnemer zal zich aan de bij de opdrachtgever van kracht zijnde huis- en/of veiligheidsregels houden.
5.7 De medewerker zal van de bestaande faciliteiten (was- en kleedruimte, kantine) binnen het bedrijf van opdrachtgever vrijelijk gebruik mogen maken.
5.8 De medewerker van de opdrachtnemer valt met betrekking tot de aansturing onder de verantwoording van opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever verantwoordelijk inzake Veiligheid, Gezondheid, Milieu en de juiste werkomstandigheden.

Artikel 6 Beëindiging en Aansprakelijkheid
6.1 Indien een der partijen toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie) bij de uitvoering van de overeenkomst, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd, is de andere partij, na schriftelijke in gebreke stelling daartoe, waarbij een redelijke termijn zal worden gesteld om de tekortkoming op te heffen, gerechtigd direct de overeenkomst te ontbinden, waarbij de tekort schietende partij schadeplichtig zal worden tot maximaal één (1) maal de aanneemsom.
6.2 Partijen sluiten over en weer de aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade (bijv. winstderving, renteverlies of productieverlies), voortvloeiende uit de overeenkomst, uit.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten hun wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidacties, vertraagde verstrekking aan partijen van bij derden bestelde diensten, stroom- en/of telefoonstoringen, overstromingen e.d.
7.2 In geval van overmacht worden verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan twee (2) weken voortduurt, kunnen partijen in goed overleg besluiten tot beëindiging van de overeenkomst met wederzijds goedvinden, onder afrekening van de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Partijen en hun medewerkers zijn gedurende en na beëindiging van de overeenkomst jegens elkaar verplicht tot geheimhouding inzake alle informatie die ofwel als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel, blijkend uit de aard van de informatie, in redelijkheid geacht mag worden vertrouwelijk te zijn.

Artikel 9 (Intellectueel) Eigendom
9.1 Het (intellectueel) eigendom van de bij de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer mee- en ingebrachte materialen en/of producten - in de ruimste zin des woords - blijft bij de opdrachtnemer berusten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 Non-concurrentie
10.1 Het is ieder der partijen verboden zowel gedurende als tot één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst medewerkers van de andere partij in dienst te nemen noch direct noch indirect te benaderen, hetzij met een verzoek tot indiensttreding, hetzij met een verzoek tot het voor eigen rekening verrichten van werkzaamheden tenbehoeve van de eigen onderneming. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 11 Geschillen en Toepasselijk Recht
11.1 De overeenkomst en de Algemene Project- (Verkoop)voorwaarden QPS zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij partijen en ten tijde van het geschil anders zijn overeenkomen.